PRAVIDELNÉ PLATBY:

Úplata za vzdělávání:

 • Dle §123 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky 14/2005 SB., je dána výše úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 880,- Kč měsíčně.
 • Číslo bankovního účtu: 19-4242450379/0800
 • Variabilní symbol: přidělený var.symbol dítěte
 • Specifický symbol: 10

Platba se provádí měsíčně do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.

Děti narozené do 31.8.2015 – předškoláci školné nehradí.

Děti s odkladem školní docházky školné nehradí


Výše stravného a výše úplaty vzdělávání pro školní rok 2018/19

 • Stravné se platí vždy bankovním převodem na účet školy:
 • Číslo bankovního účtu: 19-4242450379/0800
 • Variabilní symbol: viz. přidělěný var.symbol dítěte
 • Specifický symbol: 11
 • Kategorie – děti MŠ 3 – 6 let    858,- Kč měsíčně
 • Kategorie – děti MŠ  7 let          946,- Kč měsíčně
 • Diety si řeší rodiče přímo s dodavatelem jídla.

Platba se provádí měsíčně do 15.dne příslušného kalendářního měsíce. 

Platba stravného je zálohová a bude pololetně vyúčtována dle skutečného počtu odebraného denního stravného.


 PLATBY ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PROSÍM NESLUČUJTE!


Vážení rodiče,

podle §381 zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu,pokud platíte školné,máte nárok na slevu na dani. Na základě Vaší písemné žádosti,která bude adresována ředitelce školky,Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ,které Vám umožní tuto slevu žádat. Žádosti je možné získat u třídních učitelek nebo na webových stránkách MŠ zde.

Po podání žádosti Vám bude následně potvrzení vystaveno do pěti pracovních dnů.

 

V Praze dne 28.11.2018 ředitelka školy